Пър­ви международен фо­рум “Бъл­гар­с­ко на­с­ле­д­с­т­во”

0
1824

С кон­цер­та на бе­са­ра­б­с­ки­те бъл­гар­че­та отMezdunaroden forum Bulgarsko nasledstvo - Balchik град Твър­ди­ца, Мол­до­ва, на 16 ав­густ (не­де­ля) от 18:00 ч. в НЧ “Па­и­сий Хи­лен­дар­с­ки” в Бал­чик за­по­ч­ват дни­те на пър­вия фо­рум “Бъл­гар­с­ко на­с­ле­д­с­т­во”, кой­то се ор­га­ни­зи­ра под па­т­ро­на­жа на д-р Ру­мя­на Мал­че­ва – Ан­ге­ло­ва, но­си­тел от 2013 г.  на званието “Об­ще­с­т­ве­ник на го­ди­на­та”.

Фо­ру­мът е по­с­ве­тен на 75-го­ди­ш­ни­на­та от въз­в­ръ­ща­не­то на Южна До­б­ру­джа към Бъл­га­рия. По­ка­не­ни са фол­к­лор­ни пе­в­че­с­ки и тан­цо­ви съ­с­та­ви, уче­ни, кра­е­ве­ди, по­е­ти и те­а­т­ра­ли, ко­и­то съ­х­ра­ня­ват и раз­ви­ват бъл­гар­с­ка­та иден­ти­ч­ност, бъл­гар­с­кия дух и са­мо­съ­з­на­ние.

ПРОГРАМА 

Петък, 28 август 

Официално откриване на форум “Българско наследство”

18:00 ч., пл. “21 септември”, Балчик

Водосвет ще от­с­лу­жи Не­го­во Ви­со­ко­п­ре­о­с­ве­щен­с­т­во Вар­нен­с­ки и Ве­ли­ко­п­ре­с­ла­в­с­ки ми­т­ро­по­лит Йо­ан

19:00 ч., хр. “Св. Ге­ор­ги

***

Събота, 29 август

Концертни изяви, изворен фолклор с участието на състави от Молдова, Румъния, Украйна и България

9:00-17:00 ч., НЧ “П. Хилендарски 1870”

Конференция “75 години от възвръщането на Южна Добруджа” и откриване на тематична изложба. Конференцията ще бъде водена от акад. Георги Марков

10:00 ч., Община Балчик

Конференция “Етнологията на българите” и прожекция на филм от организаторите. Конференцията ще бъде водена от проф. д-р Елена Рацеева от Тараклийския български университет в Молдова

14:00 ч., Община Балчик

***

Неделя, 30 август

Работилница за автентични български песни и танци

9:00-11:00 ч., НЧ “Паисий Хилендарски 1870”

Литературен видеоспектакъл

14:00 ч., НЧ “Паисий Хилендарски 1870”

Заключителен спектакъл и награждаване на участниците във форума

16:00-20:00 ч., НЧ “Паисий Хилендарски 1870”

***

Понеделник, 31 август

Поетичен спектакъл с произведения на творци, живеещи в странство и създаващи произведения на български език

17:00 ч., НЧ “Васил Левски”

Музикално-фолклорен спектакъл на театрален състав от град Тараклия, Молдова

      18:00 ч., НЧ “Васил Левски”

***

Снимка: Бесарабски българки в национални носии, celokupnabulgaria.eu