Отчет на резултатите от инфраструктурен проект в Балчик

0
462
На 8 май (вторник) от 10,30 ч. в заседателната зала на Община Балчик ще бъдат представени резултатите от проект на община Балчик, изпълнен по оперативна програма “Регионално развитие”:“Рехабилитация и благоустрояване на улици: „Д-р Зл. Петков”, „Иван Вазов”, “Дунав”, “Г. Бенковски” и „Хр. Ботев”; рехабилитация на два паркинга встрани от улици „Д-р Зл. Петков” и „Г. Бенковски” и изграждане на места за отдих в близост до ул. „Г. Бенковски“.Проектът e разработен по Операция 1.4.: “Подобряване на физическата среда и превенция на риска” и целта на Приоритетна ос 1: “Устойчиво и интегрирано градско развитие” от Оперативната програма “Регионално развитие.

Общата цел на проекта е да се подобри физическата среда на град Балчик като предпоставка за устойчиво социално-икономическо развитие и повишаване качеството на живота.

 

Специфичните цели на проекта са както следва:

Подобряване на мобилността и достъпността в рамките на градския център;

Подобряване на парковата среда и създаване на здравословни условия за живот на населението чрез изграждане на места за отдих;

Осигуряване на равен достъп на хора в неравностойно положение до подобрените обекти на градската среда;

Създаване на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания;

 

Превенция за риска от пътнотранспортни произшествия.

Чрез рехабилитацията на улиците „Дунав”, „Д-р Златко Петков”, „Иван Вазов”, „Георги Бенковски” и „Христо Ботев ще  се намали риска от пътнотранспортни произшествия и ще се повиши привлекателността на градската среда на Балчик.

Рехабилитацията на двата паркинга встрани от улици „Д-р Златко Петков” и „Георги Бенковски” и изграждането на градина и изгледна площадка създадоха повече възможности за паркиране и отдих в града. Осигури се достъп и свобода на придвижването за хора с увреждания.