Общинският съвет иска Двореца от правителството

0
713

Общинският съвет взе решение днес да предложи на Министерски съвет на Република България да се предостави безвъзмездно за управление на Община Балчик имот-публична държавна собственост с идентификатор 02508.7.157 по кадастралната карта и кадастралните регистри на Община Балчик, одобрени със Заповед №300-5-5 от 4.ІІ.2004г. с площ от  183 488кв.м., заедно с всички намиращи се в този имот сгради и съоръжения, представляващ Архитектурно-парков комплекс “Двореца” гр. Балчик.
Това решение се взе по предложение, внесено от кмета Николай Ангелов. Сред мотивите за това искане се визира преустановяването на свободния достъп до Архитектурно-парков комплекс „Двореца” за жителите на гр. Балчик, се съобщава на сайта на общината.

В изложението си кметът цитира предизвиканото недоволство и острата реакция на гражданството, което стана повод за приемане от местния парламент на декларация, адресирана до президента на Република България, министър председателя и министъра на културата. Приетата декларация получи широка подкрепа сред обществеността на територията на Община Балчик.

Пред съветниците кметът Ангелов изтъкна, че хората не само подкрепят искането за осигуряване свободен достъп до  Двореца, но на проведения митинг на 13.5.2012г. издигнаха лозунги с искания за предоставяне управлението и стопанисването на архитектурно парков комплекс „Двореца”. В подкрепа на това искане инициативен комитет организира местна гражданска инициатива “Подписка” с предложение до Общински съвет-Балчик да приеме решение с искане до Министерски съвет на Република България да предостави безвъзмездно за управление на Община Балчик  Архитектурно- парковия комплекс “Двореца”.

Кметът Николай Ангелов сподели, че в противовес на лошото управление и ограничаване културните прояви от Софийски университет „Св.Климент Охридски” в парковия комплекс, Община Балчик би могла да насити с културни събития тази уникална и неповторима открита сцена с перспектива да превърне Двореца в център за международни културни прояви.