Нова защитена местност “Ароматна матиола” край Балчик

0
995

Matodora (640x417)Нова защитена местност “ Ароматна матиола”  на площ от 200 декара в землището на Балчик се обособява със заповед на министъра на околната среда и водите от май/2013. Многогодишното тревисто растение е критично застрашено и е защитено съгласно Закона за биологичното разнообразие. Целта е опазване на този вид и неговото местообитание. Има сиво-бели листа и  жълтеникави  цветове.
Единственото място у нас, където е разпространено, са склоновете на Северното ни Черноморие, от Балчик към местност Зеленка до нос Калиакра,  община Каварна. Отрицателно действащите фактори са туристическата и инфраструктурната дейност, масовото залесяване с инвазивни видове. Територията, която обитава, попада в Натура 2000. В границите на новата защитена местност се забранява промяна предназначението и начина на трайно ползване на земята, проучвания и добив на подземни богатства, строителството, поставянето на временни обекти. Другото, което не се разрешава в “Ароматна матиола”, е внасяне на не местни видове, паша на домашни животни от 1 март до 31 юли, разкопаване и залесяване, а също и палене на огън и устройване на биваци. Нарушителите ще се наказват съгласно Закона за защитените територии. Контролът се осъществява както от РИОСВ – Варна, така и от страна на общините, в чиято територия попада местността.

Matodora1 (263x350)Ароматна матиола Matthi ola odoratissima (M.  Bieb. ) R. Br.
Сем. B rassicaceae – Кръстоцветни Природозащитен статут – Критично застрашен
Морфология и биология
Многогодишно тревисто растение или полухраст. Стъблата 15–50 cm високи, разклонени, сиво-бяло наплъстени. Листата 2–8 cm дълги, продълговати, лировидно или пересто-изрязани, от  двете страни гъсто сиво- бяло на плъстени . Съцветията с 10– 18 cm дълги, с 20– 30 цвята. Цветовете с  4 гъстовлакнести чашелистчета и 4 жълтеникави, жълтеникаво червени или жълто – кафяви венчелистчета. Плодът  сплесната шушулка,  8–15  cm дълга. Насекомоопрашващо се растение. Размножава се със семена.
Местообитания и популации
Обитава специфичен хабитат – отворени тревни съобщества на крайбрежни мергелни склонове с каменисти излази. Вид със слаба конкурентна способност, срещащ се в най-бедните на хранителни вещества, сухи, слънчеви места. Популациите са фрагментирани, заеманата площ е под 10 km2, отделните субпопулации са с площ от няколко десетки кв. m до 0,1(1) ha. Разпространение в България Черноморско крайбрежие ( Сев.  – между Балчик и местността  Зеленка при нос Калиакра); до 50 m н. в.
Общо разпространение
Югоизточна Европа (България, Украйна), Кавказ и Иран.

Matodora_1 (640x484)