Кметът подписва проект, способстващ развитието на общината до 2020 година

0
504

Днес кметът Николай Ангелов ще подпише в Министерството на финансите договор по проект на Оперативна програма „Административен капацитет”, се съобщава на сайта на община Балчик. Дейностите по проекта включват изграждане на информационна среда в общината и иницииране на партньорство на местно ниво. Общата стойност на проекта е 270 058,68 лева и ще се изпълни за срок от 12 месеца.
Дейностите обхващат всички аспекти на процеса на разработване на документите, осигуряващи устойчиво местно развитие – анализи, провеждане на проучвания, изследвания, както и разработване на междинна оценка на Плана за развитие на Община Балчик /2005-2013г./, включваща: оценка на първоначалните резултати от изпълнението; оценка на степента на постигане на целите; оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; изводи и препоръки за актуализация на Плана .
Разработените документи ще послужат  за изготвянето на Общински план за развитие на Община Балчик за периода 2014–2020 г.
Оперативната програма „Административен капацитет” се реализира по Приоритетна ос I. „ Добро управление”, Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, Бюджетна линия: BG051PO002/10/1.3-04.