Изграждане на информационна среда е най-новият спечелен проект на община Балчик

0
533

Община Балчик спечели проект „Оптимизиране на процеса на формиране на качествени политики в община Балчик чрез широко прилагане на принципа на партньорство” по Оперативна програма „Административен капацитет”, се съобщава на сайта на общината. Приоритетна ос, по която се работи е  „ Добро управление” с подприоритет „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”. Бюджетна линия е BG051PO002/10/1.3-04, като общата стойност на проекта е 270 058,68 лева и ще се изпълни за срок от 12 месеца.

Основните дейности по проекта са свързани с:

I. „Изграждане на информационна среда в община Балчик”:

1. Извършване на междинна оценка на изпълнението на действащия общински план за развитие.

2. Подготвителни дейности по разработване на общинския план за развитие за следващия планов период.

3. Проучване на европейския опит в областта на формиране, разработване и изпълнение на регионални политики, планови документи и участието на гражданското общество в този процес.

4. Разработване и въвеждане на Правила за мониторинг при изпълнение на конкретни политики на община Балчик.

5. Разработване и въвеждане на вътрешни правила за дейностите, свързани с набиране на информация за подготовката и отчитането на изпълнението на ОПР.

II. „Иницииране на партньорство на местно ниво”:

1. Провеждане на анкетно проучване относно визията, политиките, целите и приоритетите в развитието на община Балчик за периода 2014-2020 г.

2. Организиране и провеждане на дискусионен форум на тема „Визия и приоритети за развитие на община Балчик 2014-2020.

3. Организиране и провеждане на деветнадесет „Граждански панела”.

4. Създаване на онлайн дискусионен форум на интернет страницата на община Балчик

5. Организиране и провеждане на Кръгла маса „Визия и приоритети за развитие на община Балчик 2014-2020”.

6. Провеждане на обучение на общинските служители.