1-ви, 2-ри и 3-ти февруари – неучебни

0
969

Първите три дни на февруари със Заповед кметът – Николай Ангелов обявява за неучебни за всички ученици от общинските училища. Мотиви за решението са влошената метеорологична обстановка, силният вятър и поледицата.
Неучебните дни ще бъдат за сметка на резерва в плана на училищата, се казва в заповедта.

 

 

 

З А П О В Е Д
№ 140
гр. Балчик, 31.01.2012 год.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 93 а, ал. 3 от Правилника за приложение на Закона за народната просвета, във връзка с влошената зимна обстановка на територията на Община Балчик

Н А Р Е Ж Д А М

1. Обявявам за неучебни дни 01, 02 и 03 февруари 2012 год. включително за всички училища на територията на Община Балчик, поради сложните метеорологични условия, поледица, снеговалеж и силен вятър и с цел опазване живота и здравето на децата.
2. Неучебните дни да бъдат за сметка на резерва от учебно време по учебния план на училищата.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-н Митко Петров – зам.кмет на Община Балчик.

Настоящата заповед да се връчи на ОХД, ЗВО, директорите на училища на територията на Община Балчик и РИО-Добрич за сведение и изпълнение.

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ
Кмет на Община Балчик