Заседание на местния парламент

0
1323

По 25 точки ще заседават местните депутати на предвиденото днес заседание на Общинския съвет от 9.00 часа.
Ще се дебатират предимно въпроси свързани с управление и разпореждане с публична общинска собственост, продажба на общински имоти чрез публични търгове и застрояване на имоти за жилищни нужди, както и актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост. Ще бъдат обсъждани предложения за откриване на процедура за отдаване на парцели на концесия, находящи се на ул. “Приморска” и в к.з. “Двореца”.

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 30.11.2010 година (вторник) от 9.00 часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет – Балчик, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение за предоставяне за безвъзмездно ползване и управление на недвижим имот – публична общинска собственост, за нуждите на Общински детски комплекс.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
2. Предложение за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
3. Предложение за промени в общинската транспортна схема.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
4. Предложение за изменение на Решение 463 по Протокол № 39 от заседание на ОбС – Балчик, проведено на 12.11.2009 г.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
5. Предложение за утвърждаване на нов вътрешен безлихвен заем от набирателната сметка.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
6. Предложение за утвърждаване на социални придобивки за бюджетната 2011 година.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община
7. Предложение за обявяване на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на медико-техническа лаборатория, с площ от 34 м2, част от имот – публична общинска собственост, “Медицински център – І” ЕООД град Балчик.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община
8. Одобряване на ПУП-План за застрояване за “Обслужващ път и локално пречиствателна станция” в ПИ № 44882.21.93 по кадастралната карта на с. Ляхово, община Балчик.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община
9. Одобряване на ПУП-План за застрояване за “Жм” – (жилищни нужди) в ПИ № 53120.106.436 по кадастралната карта на с. Оброчище, община Балчик.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община
10. Одобряване на ПУП-План за застрояване за “Жм” – (жилищни нужди) в ПИ № 53120.106.438 по кадастралната карта на с. Оброчище, община Балчик.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община
11. Одобряване на ПУП-План за застрояване за “Жм” – (жилищни нужди) в ПИ № 53120.106.437 по кадастралната карта на с. Оброчище, община Балчик.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община
12. Одобряване на ПУП-План за застрояване за “Жс” – (жилищни нужди) в ПИ № 53120.106.432 по кадастралната карта на с. Оброчище, община Балчик.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община
13. Одобряване на ПУП-План за застрояване за “Жс” – (жилищни нужди) в ПИ № 53120.106.433 по кадастралната карта на с. Оброчище, община Балчик.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община
14. Одобряване на ПУП-План за застрояване за “Жс” – (жилищни нужди) в ПИ № 53120.106.434 по кадастралната карта на с. Оброчище, община Балчик.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община
15. Одобряване на ПУП-План за застрояване за “Жм” – (жилищни нужди) в ПИ № 53120.106.435 по кадастралната карта на с. Оброчище, община Балчик.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община
16. Одобряване на ПУП-План за застрояване за “Обслужващ път” в ПИ № 44882.21.91 по кадастралната карта на с. Ляхово, община Балчик.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община
17. Предложение за актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост, по реда на ЗОС през 2010 година.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община
18. Предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот № 48982.3.2 по кадастралната карта на с. Царичино.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община
19. Предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот № 48982.4.1 по кадастралната карта на с. Царичино.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община
20. Предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот № 48982.3.3 по кадастралната карта на с. Царичино.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община
21. Предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот № 48982.3.5 по кадастралната карта на с. Царичино.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община
22. Предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот № 48982.3.1 по кадастралната карта на с. Царичино.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община
23. Предложение за актуализация на бюджета на община Балчик към 01.11.2010 година.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община
24. Предложение за откриване на процедура за предоставяне на концесия съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗК с предмет изграждане и експлоатация на сграда – паркинг – гараж, за извършване на дейност за задоволяване на обществени потребности посредством съответни форми на стопанска експлоатация, в незастроен недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Балчик, ул. „Приморска”, представляващ ПИ № 02508.86.82, с площ 778 м2.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община
25. Предложение за откриване на процедура за предоставяне на концесия съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗК с предмет даване на разрешение за изграждане и стопанисване на търговски обекти от един вид за задоволяване на обществени потребности посредством съответни форми на стопанска експлоатация в недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Балчик, местност к.з. „Двореца”, представляващ ПИ №02508.7.360, с площ 342 м2.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община

Стефан Павлов – Председател на ОбС-Балчик