Организират кръгла маса за реализиране на проект „Пъстрото лице на Добруджа“

0
1036
Покана за кръгла маса отправя Община Балчик за определяне на регионалния туристически продукт. Срещата е във връзка с кандидатстването на общината по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите“. На срещата ще бъдат поканени представители на местната власт, културни и музейни институции, представители на браншовите организации, хотелиери, туроператори, заинтересовани граждани и други.
Целта на кръглата маса е да се идентифицират общи и регионални туристически пакети, попълване на анкета свързана с Концепцията за развитие на регионалният туристически продукт (потенциал за генериране на приходи за туристическия район и пазарна приложимост) и предложение за иновативни начини за промотиране.
За дата на кръглата маса е насрочен 3 февруари от 13,00 часа в залата на общината.
Във връзка с реализирането на една от целите вече е изготвена анкетна карта, която е на вниманието на туристическия сектор и заинтересовани лица на сайта на общината. Попълнените анкетни карти се приемат на електронен адрес до 5 февруари.
Максималната сума по проекта е 500 000 лева с продължителност 2 години, като крайният срок за кандидатстване е 15 март 2012 година. Работното име  на проекта е „Пъстрото лице на Добруджа“, като водеща организация е община Добрич, а партньори са общините Балчик, Каварна и Добричка

Конкретни цели на схемата:

  • подкрепа за дестинации със значителен туристически потенциал, популяризиращи природното, културното и историческото наследство;
  • икономическа диверсификация на съответната територия или регион и намаляване на териториалната концентрация на туризма;
  • насърчаване на предлагането извън сезона, намаляване на сезонността и увеличаване на заетостта на легловата база;
  • привличане на нови пазарни сегменти за специфичните регионални продукти и използване на потенциалното търсене на вътрешния пазар;
  • използване на ефективни съвременни средства и техники за достигане до туристическите пазари.

Допустими дейности за финансиране:
/Първите четири са задължителни/

1. Разработване на туристически пакети или диверсификация на съществуващите.
2. Рекламни дейности – подготовка и разпространение на информационни и  рекламни материали за туристическия район и предложения за подкрепа туристически продукт.
3. Участие в регионални, национални и международни туристически борси, изложения и панаири.
4. Изследвания на въздействието на осъществените маркетингови и рекламни дейности.
5. Организиране на експедиентски пътувания, посещения на пътнически агенти, туроператори, автори на пътеводители, журналисти.
6. Подкрепа на дейности за обществено осведомяване и информационни услуги – комуникационни кампании за подобряване на осведомеността за природното, културното и историческото наследство и приноса на туризма към развитието, разпространение на подходяща информация сред туристическия бизнес, организиране на туристически форуми за насърчаване на ефективната двустранна комуникация, участие и ангажиране на местния бизнес в разпознаването и разрешаването на общи проблеми.