Одобрен е проект за близо 1 млн. лева за защита на морския бряг на Балчик от абразия и ерозия

0
1113

Община Балчик е класирана на първо място сред одобрените 41 проекта за финансиране по схема ВG161PO001/1.4-06/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации”.
Проектът е наречен „Защита на морския… бряг на гр.Балчик от абразия и ерозия” и е на обща стойност 960 872,64 лева. Само 5% от тази сума ще бъде финансирана от бюджета на общината.
Конкретните дейности, които се предвижда да бъдат изпълнени на този етап от проекта, ще бъдат свързани с ремонт на брегозащитната дамба в участък с дължина 370 метра между буни № 204 и № 206, замяна на бронировката от тетраедрони в този участък с едри скални блокове 500 – 1 500 кг, ремонт на стоманобетонов парапет и ремонт на бетоновата настилка. Буни № 204 и № 205 също ще бъдат ремонтирани.