Награждават най-добрите лекоатлети на СКЛА „Черно море“ в събота

0
1154

Най-добрият състезател за 2011 г. на спор­тния клуб по ле­ка ат­ле­ти­ка “Черно море 2005” в Балчик ще бъде обявен на 7 януари от 16.00 ч. В комплекс “Марина сити” освен него ще бъде излъчен и топ 10 на отбора. През изминалия състезателен сезон балчишкият клуб, подготвящ предимно хвърлячи, добави в колекцията си 21 ме­да­ла. Едно е сребърното ме­ж­ду­на­ро­д­но от­ли­чие.

На републикански състезания са спечелени 10 зла­т­ни, 6 сре­бър­ни и 4 брон­зо­ви медала. Го­ди­на­та бе­ше до­б­ра, за­пи­са­х­ме най-мно­го уча­с­тия зад гра­ни­ца, обо­б­щи тре­ньо­рът Ан­д­ри­ян Ан­д­ре­ев. Три­ма на­ши иг­ра­чи се пре­д­с­та­ви­ха на Ев­ро­пей­с­ко­то пър­вен­с­т­во по зим­ни хвър­ля­ния. Уча­с­т­ва­х­ме в Ев­ро­пей­с­ка­та ку­па в Сър­бия, ста­на­х­ме че­т­вър­ти на Бал­кан­с­ки­те иг­ри в Сли­вен за мъ­же и же­ни, съ­с­те­за­ва­х­ме се и на Ев­ро­пей­с­ко­то пър­вен­с­т­во за юно­ши стар­ша въз­раст в Та­лин, Ес­то­ния, от­че­те Ан­д­ре­ев. Очакваните имена в челото на десетката са няколко: Айхан Апти – завоювал сребърен медал на Бал­кан­с­ки­те иг­ри за юно­ши стар­ша въз­раст в турския град Од­рин, Анастас Папазов – с най-много участия в състезания по хвърляния през годината, Борис Йорданов и Здравко Димитров.

Източник: www.centersport.org