Наблюдаване на птици

0
1954


Виа понтика е прелетния път на птиците в районите на Балчик и Калиакра. По Българското Черноморско крайбрежие прелитат 78% от всички бели щъркели в Европа, цялата европейска популация на розовия пеликан, хиляди грабливи, водолюбиви и пойни птици. 

В района на Балчик са установени 136 вида птици, от които 42 са вписани в Червената книга на България (1985). От срещащите се видове 65 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашени в категория SPEC1 са включени 7 вида, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 – 18 вида, в SPEC3 – 40 вида. Мястото осигурява подходящи местообитания за 56 вида, включени в приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. От тях 51 са вписани също в приложение І на Директива 79/409 на ЕС.

Територията е определено като типично място с тесен фронт на миграция от световно значение за реещи се щъркели, пеликани и грабливи птици, като е мястото с най-интензивна миграция на грабливи птици в Североизточна България. Тук са отчетени най-големите числености по Северното Черноморие на червената каня, белоглавия лешояд, тръстиковия, ливадния и степния блатар , големия и малкия ястреб, късопръстия ястреб, обикновения мишелов, орела рибар, керкенеза, вечерната ветрушка, ловния сокол и сокола скитник.

23% от птиците прелитат на височина до 150 м над земята и 39% – на височина между 160 и 500 м, което в значителна степен зависи от атмосферните условия.В допълнение Балчик е една от най-ценните територии в страната от значение за Европейския съюз за опазването на черногърбото каменарче, чиято гнездова популация е концентрирана по северното черноморско крайбрежие. Бухалът също гнезди в района.

В природния резерват „Балтата“ и буферната му зона са установени общо 183 вида птици, като 95 вида са гнездящи в района. С природозащитен статус са 167 вида. Особен интерес представляват ръждивата и бялата чапла, черният и белият щъркел, сивия жерав, зеленоглавата патица, кресливия орел, кълвачите, синигерите, славейчета, ченоглавото коприварче. Резерватът се намира в непосредствена близост до курортния комплекс “Албена”. Създадени са условия за наблюдаване на птиците – дървени кули и еко пътеки в резервата.